Danh sách các học phần GDTC dành cho sinh viên tất cả các ngành học

TT

Mã số
HP

Tên học phần

Số TC

Bắt buộc

Tự chọn

Số
tiết
LT

Số
tiết
TH

Học phần
tiên quyết

HK thực hiện

1                      

TC001

Điền kinh 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

2                      

TC002

Điền kinh 2

1

 

1

 

30

TC001

I, II, III

3                      

TC024

Điền kinh 3

1

 

1

 

30

TC002

I, II, III

4                      

TC003

Taekwondo 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

5                      

TC004

Taekwondo 2

1

 

1

 

30

TC003

I, II, III

6                      

TC019

Taekwondo 3

1

 

1

 

30

TC004

I, II, III

7                      

TC005

Bóng chuyền 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

8                      

TC006

Bóng chuyền 2

1

 

1

 

30

TC005

I, II, III

9                      

TC020

Bóng chuyền 3

1

 

1

 

30

TC006

I, II, III

10                  

TC007

Bóng đá 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

11                  

TC008

Bóng đá 2

1

 

1

 

30

TC007

I, II, III

12                  

TC021

Bóng đá 3

1

 

1

 

30

TC008

I, II, III

13                  

TC009

Bóng bàn 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

14                  

TC010

Bóng bàn 2

1

 

1

 

30

TC009

I, II, III

15                  

TC022

Bóng bàn 3

1

 

1

 

30

TC010

I, II, III

16                  

TC011

Cầu lông 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

17                  

TC012

Cầu lông 2

1

 

1

 

30

TC011

I, II, III

18                  

TC023

Cầu lông 3

1

 

1

 

30

TC012

I, II, III

19                  

TC016

Thể dục nhịp điệu 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

20                  

TC017

Thể dục nhịp điệu 2

1

 

1

 

30

TC016

I, II, III

21                  

TC018

Thể dục nhịp điệu 3

1

 

1

 

30

TC017

I, II, III

22                  

TC025

Cờ vua 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

23                  

TC026

Cờ vua 2

1

 

1

 

30

TC025

I, II, III

24                  

TC027

Cờ vua 3

1

 

1

 

30

TC026

I, II, III

25                  

TC013

Bơi lội  

1

1

 

 

30

 

I, II

26                  

TC028

Bóng rỗ 1

1

 

1

 

30

 

I, II, III

27                  

TC029

Bóng rỗ 2

1

 

1

 

30

TC028

I, II, III

28                  

TC030

Bóng rỗ 3

1

 

1

 

30

TC029

I, II, III

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng