Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

 

 

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284

Thời gian: 29/8/2023 đến 09/9/2023

   + Sáng: 07g30 - 11g30

   + Chiều: 12g30 - 16g00

Địa điểm: Tại nhà học B1 - Khu II - Trường Đại học Cần Thơ

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên