Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

SV Khóa 45 được bố trí học cố định một số học phần trong học kỳ 1, năm học 2019-2020. Tuy nhiên, một số SV đã hoàn thành một hoặc toàn bộ các học phần này ở những chương trình đào tạo khác.

Căn cứ Quyết định số 5624/QĐ-ĐHCT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy; Căn cứ Quy định công tác học vụ đang áp dụng, Trường hướng dẫn các SV Khóa 45 có nhu cầu xét miễn, công nhận điểm và rút học phần như sau:

  1. SV có nhu cầu phải làm “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M” (đối với các trường hợp có các loại chứng chỉ) hoặc “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần(đối với các trường hợp đã hoàn thành học phần trong một chương trình đào tạo khác) theo mẫu có trên WEBSITE.
  2. 2. SV nộp đơn và các loại giấy tờ có liên quan cho CVHT để được xem xét và ký duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/9/2019.
  3. CVHT tập hợp nhu cầu của SV trình Tổ Xét miễn và công nhận điểm học phần (Tổ xét miễn) của đơn vị xét duyệt. Tổ Xét miễn trình lãnh đạo đơn vị ký duyệt và chuyển “Biên bản xét miễn và công nhận điểm học phần” của đơn vị cho Phòng Đào tạo đến hết ngày 11/10/2019.
  4. Phòng Tài chính sẽ thực hiện hoàn trả học phí số tín chỉ được miễn hoặc công nhận điểm (đối với các ngành có thu học phí) theo lớp thông qua đại diện được ủy quyền, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
  5. Đối với SV có nhu cầu rút học phần làm đơn theo mẫu (có trên WEBSITE) trình CVHT duyệt và nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo để được giải quyết đến hết ngày 27/9/2019 (SV sẽ không được hoàn trả phần học phí đối với các học phần đề nghị rút).

Xem chi tiết thông báo

Tải mẫu đơn

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên