Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

KÝ HIỆU PHÒNG HỌC CỦA TỪNG DÃY NHÀ HỌC

..../A3: Các phòng học thuộc dãy nhà học A3.

..../B1: Các phòng học thuộc dãy nhà học B1.

..../C1: Các phòng học thuộc dãy nhà học C1.

..../C2: Các phòng học thuộc dãy nhà học C2.

.../CA: Các phòng học thuộc dãy nhà học Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

..../KH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học tự nhiên.

..../KT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Kinh tế.

..../MT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học chính trị.

..../XH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học Xã hội NV.

..../DB: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Dự bị dân tộc.

..../CN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Thủy sản.

..../DI: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Công nghệ Thông tin & TT.

..../NN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Nông nghiệp và SHUD.

..../K1: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Ngoại ngữ.

..../SH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Viện Nghiên cứu và phát triển CNSH.

...MTN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Môi trường Tài nguyên TN.

..../KL: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Luật.

..../HA: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Phát triển nông thôn.

....HL: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trung tâm học liệu.

..../D1,D2: Các phòng học thuộc dãy nhà học Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tự nhiên.

CLCxDI: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Công nghệ thông tin & TT.

CLCxKT: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Kinh tế.

CLCxCN: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các phòng học chất lượng cao thuộc Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: Các phòng học thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ở Khu Hòa An (Hậu Giang).

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các phòng Thực tập Hóa học đại cương. + L1-KH1, L1-KH2: Các phòng Thực tập Vật lý đại cương.

+ SH4, SH5, TNSINH: Các phòng Thực tập Sinh học đại cương.

 -Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

+ TH12DI, TH13DI, TH14DI, TH15DI,TH16DI: Các phòng Thực tập Tin học đại cương.

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên