Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

 

 

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284

 

 KÝ HIỆU PHÒNG HỌC CỦA TỪNG DÃY NHÀ HỌC

.../A3: Các phòng học thuộc dãy nhà học A3.

.../B1: Các phòng học thuộc dãy nhà học B1.

.../C1: Các phòng học thuộc dãy nhà học C1.

.../C2: Các phòng học thuộc dãy nhà học C2.

.../CN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Bách Khoa.

.../DB: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Dự bị dân tộc.

.../DI: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

.../D1, D2: Các phòng học thuộc dãy nhà học Nhà Điều hành.

.../HA: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Phát triển nông thôn.

.../KH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học tự nhiên.

.../KL: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Luật.

.../KT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Kinh tế.

.../K1: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Ngoại ngữ.

.../MT: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học chính trị.

.../NN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Nông nghiệp.

.../TS: Các phòng học thuộc dãy nhà học Trường Thủy sản.

.../XH: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa khoa học Xã hội và Nhân văn.

…ATL: Các phòng thuộc dãy nhà học ATL.

…RLC: Các phòng thuộc nhà học RLC.

...MTN: Các phòng học thuộc dãy nhà học Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tự nhiên.

- HTXHNV:  Hội trường khoa Khoa khoa học Xã hội và Nhân văn.

- HT/KSP: Hội trường khoa Sư phạm.

- TTGDQP: Các phòng học thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở Khu Hòa An (Hậu Giang).

Ngoài ra, còn các phòng mang hiệu đặc biệt các phòng thực tập, các phòng học trực tuyến (phòng ảo):

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH, HOAPT1, HOAPT2, HOATN1, PTN/KH: Các phòng Thực tập Hóa học thuộc khoa Khoa học tự nhiên.

+ L1-KH1, L1-KH2: Các phòng Thực tập Vật lý đại cương thuộc khoa Khoa học tự nhiên.

+ SH4, SH5, TNSINH, TTSINH: Các phòng Thực tập Sinh học đại cương thuộc khoa Khoa học tự nhiên.

+ DITHUD, THxxDI : Các phòng Thực tập Tin học đại cương thuộc Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

+ PTN-SH: Phòng thí nghiệm thuộc Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm.

+ PMT-XH: Phòng máy tính thuộc Khoa khoa học Xã hội và Nhân văn.

+ TTxxKH, TTxxLK, TTQPxx: Các phòng học trực tuyến (phòng ảo).

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên