Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Thực hiện kế hoạch nhận hồ sơ nhập học Tân sinh viên khóa 46 của Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Sinh viên, Học sinh dự bị đại học tại các Khoa, Viện, Bộ môn như sau:

Việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Tân sinh viên, học sinh dự bị khóa 46 (gọi chung là Tân sinh viên) do Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn lập kế hoạch thực hiện và thông báo đến Tân sinh viên trong buổi sinh hoạt đầu khóa của đơn vị. Thông tin cơ bản về kế hoạch của các đơn vị cũng được cập nhật ở cuối bài viết này. Tân sinh viên lưu ý bảo quản kỹ hồ sơ Đoàn viên của mình để nộp theo thông báo.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ
+ Đơn xin vào Đoàn
+ Lý lịch người xin vào Đoàn
+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp
+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2020 thì có thể chưa có nhận xét)
+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ:
-> Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2020 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển;
-> Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

Xem chi tiết

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên