Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn cho tân sinh viên khóa 45

Tân sinh viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn theo thông báo của Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn (được thông báo tại buổi sinh hoạt đầu khóa tại Hội trường Rùa hoặc tại các khoa và đăng trên Website Đoàn trường). 

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần đảm bảo có đầy đủ

+ Đơn xin vào Đoàn

+ Lý lịch người xin vào Đoàn

+ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở nơi kết nạp

+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm

+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp năm 2019 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển; riêng Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ (Đoàn trường THPT, Đoàn cấp xã phường, ...) đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định. 

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

Xem thông tin chi tiết tại website Đoàn trường http://yu.ctu.edu.vn/

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên