Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn cho tân sinh viên khóa 44

Tân sinh viên nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn theo thông báo của Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn (được thông báo tại buổi sinh hoạt đầu khóa tập trung tại Hội trường lớn và đăng trên Website Đoàn trường).

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần đảm bảo có đầy đủ

+ Đơn xin vào Đoàn

+ Lý lịch người xin vào Đoàn

+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở nơi kết nạp

+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm

+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp năm 2018 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển; riêng Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

Xem thông tin chi tiết tại website Đoàn trường http://yu.ctu.edu.vn/

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng