Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3872 728

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3830 309 

+ Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ & KNSV: 0292.3872284 / 02923.943727

Các văn bản có liên quan:

1/ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm xem chi tiết - tải mẫu đơn

Lưu ý: Sinh viên ngành Sư phạm khóa 48 phải hoàn thành mẫu đơn này cùng với hồ sơ nhập học.

2/ Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo xem chi tiết 

3/ Công văn 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ xem chi tiết

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên