PHÂN BỐ TIẾT HỌC

     (Trích từ Qui định về công tác học vụ)

BUỔI HỌC

TIẾT HỌC

GIỜ HỌC

THỜI GIAN NGHỈ

 

1

07:00 – 07:50

Không

 

2

07:50 – 08:40

10 phút

SÁNG

3

08:50 - 09:40

10 phút

 

4

09:50 - 10:40

Không

 

5

10:40 – 11:30

 

 

6

13:30 – 14:20

Không

 

7

14:20 – 15:10

10 phút

CHIỀU

8

15:20 – 16:10

Không

 

9

16:10 – 17:00

 

 

10

Tiết nghỉ chung

 

 

11

18:30 – 19:20

Không

TỐI

12

19:20 – 20:10

10 phút

 

13

20:20 – 21:10

 

 

 

 

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng