Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

 

TT

Ngày

cập nhật

 

Tên ngành (chuyên ngành)

Mã lớp (Nhấp vào mã lớp để xem thời khóa biểu)

 

Mã đơn vị

1  new 20/10/2020 Lớp Anh văn tăng cường 1 AVTCM01 Khoa Ngoại Ngữ
2  new 20/10/2020 Lớp Anh văn tăng cường 2 AVTCM02 Khoa Ngoại Ngữ
3  new 20/10/2020 Lớp Anh văn tăng cường 3 AVTCM03 Khoa Ngoại Ngữ
4  new 20/10/2020 Lớp Anh văn tăng cường 4 AVTCM04 Khoa Ngoại Ngữ
5  new 20/10/2020 Lớp Anh văn tăng cường 5 AVTCM05 Khoa Ngoại Ngữ
6 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 6 AVTCM06 Khoa Ngoại Ngữ
7 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 7 AVTCM07 Khoa Ngoại Ngữ
8 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 8 AVTCM08 Khoa Ngoại Ngữ
9 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 9 AVTCM09 Khoa Ngoại Ngữ
10 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 10 AVTCM10 Khoa Ngoại Ngữ
11 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 11 AVTCM11 Khoa Ngoại Ngữ
12 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 12 AVTCM12 Khoa Ngoại Ngữ
13 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 15 AVTCM15 Khoa Ngoại Ngữ
14 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 16 AVTCM16 Khoa Ngoại Ngữ
15 new 20/10/2020  Lớp Anh văn tăng cường 17 AVTCM17 Khoa Ngoại Ngữ
16 new 20/10/2020 Ngôn ngữ Anh - CTCLC FL20V1F1 Khoa Ngoại Ngữ
17 new 20/10/2020 Ngôn ngữ Anh - CTCLC FL20V1F2 Khoa Ngoại Ngữ
18 new 20/10/2020 Ngôn ngữ Anh - CTCLC FL20V1F3 Khoa Ngoại Ngữ
19 new 20/10/2020 Ngôn ngữ Anh - CTCLC FL20V1F4 Khoa Ngoại Ngữ
20 new 20/10/2020 Ngôn ngữ Anh - CTCLC FL20V1F5 Khoa Ngoại Ngữ
21  new 20/10/2020 Danh sách các lớp CTCLC   Nhấp vào tên ngành học để xem danh sách lớp

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Công nghệ thông tin

Công nghệ thực phẩm

Kinh doanh Quốc tế

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật xây dựng

Ngôn ngữ Anh

Tài chính Ngân hàng

22 new 20/10/2020 Danh sách các lớp CTTT Nhấp vào tên ngành học để xem danh sách lớp

Công nghệ sinh học

Nuôi trồng thủy sản

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên