Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Nhấp vào tên ngành để xem danh sách lớp, nhấp vào mã lớp để xem thời khóa biểu

STT Ngành Mã lớp SH CVHT Mã lớp Thời khóa biểu
1 Công nghệ sinh học tiên tiến DA1966T1 AVTCM01
AVTCM02
2 Công nghệ thực phẩm - CLC NN1908F1 AVTCM03
3 Nuôi trồng Thủy sản tiến tiến TS1913T1 AVTCM03
4 Kinh doanh Quốc tế - CLC KT19W4F1
KT19W4F2
KT19W4F3
KT19W4F4
AVTCM04
AVTCM05
AVTCM06
AVTCM07
AVTCM08
AVTCM09
AVTCM10
AVTCM11
5 Công nghệ thông tin - CLC (có điều chỉnh 28/08/2019) DI19V7F1
DI19V7F2
DI19V7F3
AVTCM12
AVTCM13
AVTCM14
AVTCM15
6 Kỹ thuật điện - CLC TN19T5F1 AVTCM16
7 Kỹ thuật xây dựng - CLC TN19T7F1 AVTCM16
8 Công nghệ kỹ thuật hóa học - CLC TN19V6F1 AVTCM17
9 Tài chính ngân hàng - CLC KT1921F1 AVTCM18 (có điều chỉnh 29/08/2019)
AVTCM19
10 Ngôn ngữ Anh - CLC (có điều chỉnh 28/08/2019) FL19V1F1
FL19V1F2
FL19V1F3
FL19V1F4
FL19V1F1
FL19V1F2
FL19V1F3
FL19V1F4 (có điều chỉnh 10/09/2019)

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên