Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 47.

Tra cứu Phiếu báo dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K47: https://kqts.ctu.edu.vn/ktnn

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 47 trừ học sinh thuộc Khoa Dự bị Dân tộc và các đối tượng được nêu ở mục 2.

Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.                            

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) hoặc bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

2.2. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR)

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định. 

  1. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường. 

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực ngoại ngữ và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 47 nộp chi phí kiểm tra năng lực ngoại ngữ cùng thời điểm nộp học phí. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên. Trường sẽ hoàn lại chi phí kiểm tra cho sinh viên nộp chứng chỉ ngoai ngữ xét miễn sau khi Hội đồng duyệt danh sách sinh viên xét miễn học phần. Trường sẽ gởi email thông tin đến sinh viên.

- Sinh viên sẽ tra cứu Phiếu báo dự kiểm tra trên Trang Tân sinh viên của Trường sau 05 ngày có xác nhận đóng học phí và các chi phí khác bằng hình thức trực tuyến. Đối với sinh viên dự kiểm tra tiếng Pháp, Trường sẽ gởi Phiếu báo dự thi đến sinh viên khi học tập trung tại Trường.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phối hợp với Phòng Đào tạo và Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng xếp lịch thi và lập Phiếu báo dự kiểm tra hoặc cập nhật danh sách sinh viên dự kiểm tra vào hệ thống để sinh viên tra cứu.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ chịu trách nhiệm kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và trình Hội đồng danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 7/11/2021.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/11/2021 đến 7/11/2021. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

- Sinh viên học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong tuần tổ chức kiểm tra sẽ dự kiểm tra tại Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra).

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Biên nhận hồ sơ nhập học (để có thông tin mật khẩu đăng nhập vào máy tính); (3) Một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh; và sau 05 ngày làm việc đối với bài kiểm tra tiếng Pháp.

4.3. Đề kiểm tra

4.3.1. Đề kiểm tra tiếng Anh

- Đề kiểm tra tiếng Anh thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

- Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

4.3.2. Đề kiểm tra tiếng Pháp

Đề kiểm tra tiếng Pháp thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trên giấy.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra tiếng Anh được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông, Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ.

Kỳ kiểm tra tiếng Pháp được tổ chức tại Nhà học C2 Trường Đại học Cần Thơ.

4.5. Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản

Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản do Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường quyết định, và sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 15/11/2021 đến 19/11/2021.

4.6. Công tác hỗ trợ cho kỳ kiểm tra tiếng Anh

- Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường sẽ sử dụng 200 máy tính tại Trung tâm Học liệu; 18 phòng máy tính (Phòng 1 đến Phòng 18) tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông từ 16g30 đến 21g00 các ngày từ ngày 01/11/2021 đến 7/11/2021, riêng ngày 06/11/2021 sử dụng từ 6g30 đến 21g00; và các phòng máy tính tại Khoa Phát triển nông thôn, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ngày 6/11/2021 và 7/11/2021.

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo yêu cầu;

- Cố vấn học tập quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên các lớp khóa 47 tham gia kiểm tra theo quy định;

- Sinh viên các lớp khóa 47 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra và tham gia kiểm tra theo quy định của Nhà trường.

             Các đơn vị và sinh viên cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email: vtbthao@ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên