Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 47.

Tra cứu Phiếu báo dự kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K47: https://kqts.ctu.edu.vn/ktnn

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 47 trừ học sinh thuộc Khoa Dự bị Dân tộc và các đối tượng được nêu ở mục 2.

Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.                            

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) hoặc bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

2.2. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR)

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định. 

Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường. 

Thời gian kiểm tra ngoại ngữ đầu vào xem chi tiết tại đây

             Các đơn vị và sinh viên cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email: vtbthao@ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên