Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Để đánh giá được năng lực tiếng Anh, xét miễn học các học phần Anh văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; kết hợp xét miễn học các học phần tiếng Pháp, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Anh đối với sinh viên các lớp thuộc khóa 46.

  1. Đối tượng kiểm tra

Tất cả sinh viên khóa 46 trừ sinh viên các ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh, học sinh thuộc Khoa Dự bị Dân tộc và các đối tượng được nêu ở mục 2. Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.            

  1. Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

2.1. Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (bảng 1) hoặc bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

Bảng 1. Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương cấp độ B1

CEFR

IELTS

TOEFL ITP

TOEFL IBT

TOEIC

Cambridge Tests

B1

4.5-5.0

450

45

450

70-89 PET

45-59 FCE

2.2. Xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Trường không tổ chức kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Pháp đối với sinh viên thuộc các ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh và Sư phạm tiếng Anh. Các sinh viên thuộc các ngành/chuyên ngành tiếng Anh phải học các lớp học phần Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi có một trong số các loại Chứng chỉ Tiếng Pháp tối thiểu như trong Bảng 2.

Bảng 2. Loại văn bằng, chứng chỉ tiếng Pháp

Loại văn bằng, chứng chỉ

DELF

TCF

Cấp độ

B1

niveau 3

2.3. Các trường hợp khác sẽ do Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường xem xét quyết định. 

  1. Quyền lợi

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường. 

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Thu chi phí, phát phiếu báo dự kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh và nhận chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học phần

- Tất cả sinh viên khóa 46 nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh cùng thời điểm nộp học phí, ngoại trừ các đối tượng hội đủ điều kiện được nêu ở mục 2. Chi phí tham dự kiểm tra là 50.000 đồng/sinh viên.

- Sinh viên đã nộp chi phí kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh đến nhận Phiếu báo dự kiểm tra (mang theo biên lai thu tiền để đối chiếu), và nộp các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu có) để được xét miễn kiểm tra tại Phòng Nhận Phiếu báo kiểm tra tiếng Anh trong khu vực nộp hồ sơ nhập học từ ngày 3/9/2020 đến ngày 9/9/2020 (đợt 1) và từ ngày 6/10/2020 đến ngày 13/10/2020 (đợt 2); hoặc tại Phòng Đào tạo từ ngày 14/10/2020 đến ngày 22/10/2020.

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ phụ trách việc phát Phiếu báo dự kiểm tra, việc kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ và lập danh sách sinh viên dự kiểm tra đến hết ngày 22/10/2020.

4.2. Thời gian kiểm tra và công bố kết quả  

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020. Sinh viên dự kiểm tra có mặt tại Phòng kiểm tra (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra) để thực hiện và được hướng dẫn các thủ tục và quy định có liên quan đến kỳ kiểm tra.

- Sinh viên đang học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh dự kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh hoặc Khoa Phát triển nông thôn vào ngày 31/10/2020 (thời gian cụ thể nêu trong Phiếu báo dự kiểm tra).

- Sinh viên tham gia kiểm tra phải mang theo: (1) Phiếu báo dự kiểm tra; (2) Biên nhận hồ sơ nhập học (để có thông tin mật khẩu đăng nhập vào máy tính); (3) Một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe).

- Công bố kết quả kiểm tra: Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra.

4.3. Đề kiểm tra

- Đề kiểm tra thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

- Đề kiểm tra mẫu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường từ ngày 12/10/2020.

4.4. Địa điểm tổ chức kiểm tra

Kỳ kiểm tra được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông; Khoa Phát triển nông thôn, và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Cần Thơ (dành cho sinh viên đang học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh).

4.5. Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản

Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản do Hội đồng đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường quyết định.

4.6. Công tác hỗ trợ cho kỳ kiểm tra tiếng Anh

- Hội đồng Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường sẽ sử dụng:

+ 200 máy tính tại Trung tâm Học liệu và 18 phòng máy tính (Phòng 1 đến Phòng 18) tại Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông từ 16g30 đến 21g00 các ngày từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020, riêng ngày 31/10/2020 sử dụng từ 6g30 đến 21g00;

+ 03 phòng máy tính của Khoa Phát triển nông thôn và 01 phòng máy tính của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh từ 6g30 đến 21g00 ngày 31/10/2020.

- Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, hỗ trợ cử cán bộ tham gia công tác kiểm tra theo yêu cầu;

- Cố vấn học tập quan tâm nhắc nhở và hướng dẫn sinh viên các lớp khóa 46 tham gia kiểm tra tiếng Anh theo quy định;

- Sinh viên các lớp khóa 46 theo dõi thông tin về kỳ kiểm tra tiếng Anh và tham gia kiểm tra theo quy định của Nhà trường.

Cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ Trường Đại học Cần Thơ thông qua Cô Võ Thị Bích Thảo, điện thoại: 0292.3872295; email: vtbthao@ctu.edu.vn.

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên