Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Thông báo kết quả xét tuyển

> Hướng dẫn thủ tục nhập học (chờ cập nhật)

> Xem thời khóa biểu và danh sách các lớp chính quy (chờ cập nhật)

> Xem thời khóa biểu và danh sách các lớp CTTT, CTCLC (chờ cập nhật)

> Kế hoạch giảng dạy và học tập đối với Tân Sinh viên khóa 48 (chờ cập nhật)

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên