Ký túc xá ĐHCT

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường

Liên hệ hỗ trợ: 

+ Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

+ Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177

+ Đoàn Thanh niên trường: 0292. 3872 109 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021,

Ban Giám hiệu trường thông báo hướng dẫn sinh viên khóa mới (K46) thuộc diện miễn, giảm học phí thực hiện hồ sơ như sau:

I. Thực hiện hồ sơ để được xét miễn, giảm học phí:

      1.Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu)

      2.Tùy theo đối tượng mà thực hiện hồ sơ kèm theo như sau: 

Đối tượng miễn học phí

Hồ sơ cần thực hiện

Khoản 1-Điều 7:

       Con của người hoạt động cách mạng trước 08/1945; Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của liệt sĩ, thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

 

 

       

      Giấy xác nhận đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc UBND xã xác nhận.

Khoản 2-Điều 7:

      Sinh viên tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ .

 

 

 

 

1. Giấy xác nhận khuyết tật do UBND Xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật.

2  Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND xã cấp.

Khoản 3-Điều 7:

       Sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội qui định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

 

 

     Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp Huyện đối với sinh viên không có nguồn nuôi dưỡng.

Khoản 8-Điều 7:

    Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

1. Giấy Khai sinh;

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã cấp.

Đối tượng miễn học phí

Hồ sơ cần thực hiện

Khoản 11-Điều 7:

   Sinh viên là dân tộc thiểu số rất ít người (La Hù, La Ha, Pà Thèn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

 

 Bản sao có công chứng:

1. Giấy khai sinh;

2. Hộ khẩu thường trú.

 

Đối tượng giảm 70% học phí

Hồ sơ cần thực hiện

Khoản 1-Điều 8:

    Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Bản sao có công chứng:

1. Giấy khai sinh;

2. Hộ khẩu thường trú.

Đối tượng giảm 50% học phí

Hồ sơ cần thực hiện

Khoản 2- Điều 8:

    Sinh viên là con cán bộ viên chức mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

   Bản sao có công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức Bảo hiểm Xã hội cấp.

* Lưu ý:

            1) Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học, bị buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung sẽ không được tính miễn, giảm học phí.

            2) Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí mà cùng lúc hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

            3) Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

            4) Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

            5) Đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí liên quan đến diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu được tiếp tục gia hạn  khi hết giá trị sử dụng để làm căn cứ xét miễn, giảm học phí cho học kỳ tiếp theo.

II. Tổ chức thực hiện:

Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của đối tượng được miễn, giảm học phi sẽ được cấp Biên nhận và tạm thời miễn, giảm học phí theo đối tượng đã nộp (phải đóng các khoản phí còn lại). Sau 30 ngày kể từ ngày khai giảng năm học, Trường sẽ ban hành Quyết định miễn, giảm học phí đối với sinh viên đúng đối tượng và nộp đủ hồ sơ. Trường hợp sinh viên không đúng đối tượng phải đóng học phí cho Trường cùng với kỳ đóng học phí kế tiếp./.        

 

 

Cập nhật: Phòng Công tác Sinh viên