STT Ngành Lớp TKB Cố vấn học tập
Họ và tên  MSCB Liên hệ
BM.Giáo dục thể chất
1 Giáo dục thể chất Mã lớp   : 17X6A1 Đặng Thị Kim Quyên 1380 dtkquyen@ctu.edu.vn
01663165289
K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông
1 Công nghệ thông tin Mã lớp 1: 17V7A1 Phạm Thế Phi 1229 ptphi@cit.ctu.edu.vn
0919458799
Mã lớp 2: 17V7A2 Phạm Thế Phi 1229 ptphi@cit.ctu.edu.vn
0919458799
Mã lớp 3: 17V7A3 Nguyễn Đức Khoa 1112 duckhoa@ctu.edu.vn
0918371183
Mã lớp 4: 17V7A4 Nguyễn Ngọc Mỹ 2742 nnmy@cit.ctu.edu.vn
0976727098
2 Hệ thống thông tin Mã lớp 1: 1795A1 Bùi Đăng Hà Phương 2297 bdhphuong@ctu.edu.vn
0914948936
Mã lớp 2: 1795A2 Nguyễn Minh Khiêm 2479 nmkhiem@cit.ctu.edu.vn
01214269294
3 Khoa học máy tính Mã lớp 1: 17Z6A1 Trần Nguyễn Dương Chi 2684 tndchi@ctu.edu.vn
Mã lớp 2: 17Z6A2 Võ Trí Thức 2483 vtthuc@cit.ctu.edu.vn
01682889002
4 Kỹ thuật phần mềm Mã lớp 1: 1796A1 Phan Huy Cường 1586 phcuong@ctu.edu.vn
0918707375
Mã lớp 2: 1796A2 Huỳnh Quang Nghi 2628 hqnghi@cit.ctu.edu.vn
0909128322
5 Truyền thông và mạng máy tính Mã lớp 1: 17Y9A1 Triệu Thanh Ngoan 2481 ttngoan@ctu.edu.vn
01684643975
Mã lớp 2: 17Y9A2 Nguyễn Hữu Vân Long 2367 nhvlong@cit.ctu.edu.vn
0936683270
Khoa Công nghệ
1 CN Kỹ thuật hóa học Mã lớp 1: 17V6A1 Hồ Quốc Phong 1674 hqphong@ctu.edu.vn
0907386339
Mã lớp 2: 17V6A2 Nguyễn Thị Bích Thuyền 1683 ntbthuyen@ctu.edu.vn
0965618125
2 Kỹ thuật cơ điện tử Mã lớp 1: 17Y6A1 Trương Quốc Bảo 1256 tqbao@ctu.edu.vn
0948234802
Mã lớp 2: 17Y6A2 Nguyễn Chánh Nghiệm 1941 ncnghiem@ctu.edu.vn
02923847092
3 Kỹ thuật Cơ khí Mã lớp 1: 1748A1 Phạm Quốc Liệt 2474 pqliet@ctu.edu.vn
01222003312
Mã lớp 2: 1748A2 Trần Nguyễn Phương Lan 2274 tnplan@ctu.edu.vn
01217480448
4 Kỹ thuật Cơ khí Mã lớp 3: 1748A3 Phạm Văn Bình 1627 pvbinh@ctu.edu.vn
0918707260
5 Kỹ thuật công trình thủy Mã lớp   : 17U9A1 Trần Văn Tỷ 1626 tvty@ctu.edu.vn
0939501909
6 Kỹ thuật công trình xây dựng Mã lớp 1: 17T2A1 Nguyễn Phước Công 1295 npcong@ctu.edu.vn
0944037944
Mã lớp 2: 17T2A2 Lê Gia Lâm 1622 lglam@ctu.edu.vn
7 Kỹ thuật điện tử truyền thông Mã lớp 1: 17Y5A1 Lương Vinh Quốc Danh 1063 lvqdanh@ctu.edu.vn
0909741433
Mã lớp 2: 17Y5A2 Trần Nhựt Khải Hoàn 1582 tnkhoan@ctu.edu.vn
0919234360
8 Kỹ thuật điện, điện tử Mã lớp 1: 1761A1 Đỗ Nguyễn Duy Phương 2158 dndphuong@ctu.edu.vn
02923846892
Mã lớp 2: 1761A2 Quách Ngọc Thịnh 2722 ngocthinh@ctu.edu.vn
9 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Mã lớp 1: 17Y8A1 Nguyễn Hoàng Dũng 1581 hoangdung@ctu.edu.vn
0918755755
Mã lớp 2: 17Y8A2 Trần Lê Trung Chánh 2130 tltchanh@ctu.edu.vn
0973752023
10 Kỹ thuật máy tính Mã lớp 1: 17Z5A1 Nguyễn Cao Quí 1705 ncqui@ctu.edu.vn
02923913233
Mã lớp 2: 17Z5A2 Nguyễn Minh Luân 1061 nmluan@ctu.edu.vn
11 Kỹ thuật vật liệu Mã lớp   : 17T4A1 Văn Phạm Đan Thủy 1920 vpdthuy@ctu.edu.vn
0949085685
12 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã lớp   : 17T1A1 Đặng Thế Gia 486 dangtg@ctu.edu.vn
13 Quản lý công nghiệp Mã lớp 1: 1783A1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 2056 ntlethuy@ctu.edu.vn
0987900308
Mã lớp 2: 1783A2 Nguyễn Thắng Lợi 2433 ntloi@ctu.edu.vn
0932871003
Khoa Khoa học Chính trị
1 Chính trị học Mã lớp 1: 17V9A1 Đinh Thị Chinh 1761 dtchinh@ctu.edu.vn
01684792794
Mã lớp 2: 17V9A2 Đinh Thị Chinh 1761 dtchinh@ctu.edu.vn
01684792794
2 Giáo dục công dân Mã lớp   : 17X4A1 Phạm Văn Búa 1028 pvbua@ctu.edu.vn
0908829270
3 Triết học Mã lớp 1: 17U3A1 Phan Văn Phúc 1640 pvphuc@ctu.edu.vn
0974741784
Mã lớp 2: 17U3A2 Phan Văn Phúc 1640 pvphuc@ctu.edu.vn
0974741784
Khoa Khoa học Tự Nhiên        
1 Hóa dược Mã lớp   : 17T3A1 Huỳnh Anh Duy 2716 haduy@ctu.edu.vn
|0913977582
2 Hóa học Mã lớp   : 1769A1 Lâm Phước Điền 15 lpdien@ctu.edu.vn
0913707587
3 Sinh học Mã lớp 1: 1794A1 Trần Thanh Mến 1974 ttmen@ctu.edu.vn
0907416657
Mã lớp 2: 1794A2 Huỳnh Xuân Phong 2337 hxphong@ctu.edu.vn
0988911694
4 Toán ứng dụng Mã lớp   : 1789A1 Lê Thị Mỹ Xuân 1846 ltmxuan@ctu.edu.vn
0919461202
5 Vật lý kỹ thuật Mã lớp   : 17U1A1 Phạm Thị Bích Thảo 1848 ptbthao@ctu.edu.vn
0939733001
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
1 Thông tin học Mã lớp 1: 17W9A1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1838 ntbngoc@ctu.edu.vn
0918367507
Mã lớp 2: 17W9A2 Nguyễn Huỳnh Mai 809 nhmai@ctu.edu.vn
0919738065
2 Văn học Mã lớp 1: 17W7A1 Lê Văn Phương 2779 lvphuong@ctu.edu.vn
0946188289
Mã lớp 2: 17W7A2 Tạ Đức Tú 1882 tdtu@ctu.edu.vn
3 Việt Nam học Mã lớp 1: 17W8A1 Lý Mỷ Tiên 2400 lmtien@ctu.edu.vn
0983979440
Mã lớp 2: 17W8A2 Nguyễn Mai Quốc Việt 2324 nmqviet@ctu.edu.vn
0977210954
4 Xã hội học Mã lớp 1: 17U4A1 Nguyễn Ngọc Lẹ 2550 nnle@ctu.edu.vn
0933440117
Mã lớp 2: 17U4A2 Nguyễn Ánh Minh 2168 naminh@ctu.edu.vn
0973866899
Khoa Kinh tế
1 Kế toán Mã lớp 1: 1720A1 Lê Trần Phước Huy 2495 ltphuy@ctu.edu.vn
0939391578
01683093541
Mã lớp 2: 1720A2 Nguyễn Thu Nha Trang 1881 ntntrang@ctu.edu.vn
0908428477
2 Kiểm toán Mã lớp 1: 17V5A1 Trần Quế Anh 1987 tqanh@ctu.edu.vn
0913618961
Mã lớp 2: 17V5A2 Trương Thị Thúy Hằng 1985 ttthuyhang@ctu.edu.vn
0909556391
3 Kinh doanh quốc tế Mã lớp 1: 17W4A1 Nguyễn Xuân Vinh 2220 nxvinh@ctu.edu.vn
0983883099
Mã lớp 2: 17W4A2 Nguyễn Kim Hạnh 2601 nkhanh@ctu.edu.vn
01689957201
4 Kinh doanh thương mại Mã lớp 1: 17W3A1 Huỳnh Phú Tân 2632 hptan@ctu.edu.vn
0907242878
Mã lớp 2: 17W3A2 Huỳnh Phú Tân 2632 hptan@ctu.edu.vn
0907242878
5 Kinh tế Mã lớp 1: 17W1A1 Nguyễn Thị Kim Hà 1755 ntkha@ctu.edu.vn
0939376611
Mã lớp 2: 17W1A2 Huỳnh Thị Kim Uyên 1989 htkuyen@ctu.edu.vn
01269783729
6 Kinh tế nông nghiệp Mã lớp 1: 1723A1 Nguyễn Thúy Hằng 1540 thuyhang@ctu.edu.vn
0916200076
Mã lớp 2: 1723A2 Cao Minh Tuấn 2539 cmtuan@ctu.edu.vn
0907767864
7 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Mã lớp 1: 1790A1 Nguyễn Văn Ngân 1345 nvngan@ctu.edu.vn
0918889022
Mã lớp 2: 1790A2 Tống Yên Đan 1874 tydan@ctu.edu.vn
0907689200
8 Marketing Mã lớp 1: 1745A1 Khưu Ngọc Huyền 2710 knhuyen@ctu.edu.vn
0945954925
Mã lớp 2: 1745A2 Huỳnh Nhựt Phương 1980 hnphuong@ctu.edu.vn
0988993662
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã lớp 1: 17W2A1 Võ Hồng Phượng 1543 vhphuong@ctu.edu.vn
0939532266
Mã lớp 2: 17W2A2 Hoàng Thị Hồng Lộc 2223 hthloc@ctu.edu.vn
0932473421
10 Quản trị kinh doanh Mã lớp 1: 1722A1 Lê Thị Thu Trang 1877 ltttrang@ctu.edu.vn
0946934323
Mã lớp 2: 1722A2 Châu Thị Lệ Duyên 1781 ctlduyen@ctu.edu.vn
0939566588
11 Tài chính - Ngân hàng Mã lớp 1: 1721A1 Lê Thị Ngọc Vân 2283 ltnvan@ctu.edu.vn
0914920988
Mã lớp 2: 1721A2 Lê Thị Ngọc Vân 2283 ltnvan@ctu.edu.vn
0914920988
Khoa Luật
1 Luật Mã lớp 1: 1732A1 Lâm Thị Bích Trâm 2590 ltbtram@ctu.edu.vn
0979897231
Mã lớp 2: 1732A2 Võ Hoàng Yến 2590 vhyen@ctu.edu.vn
0918514454
Mã lớp 3: 1732A3 Võ Hoàng Tâm 2560 vhtam@ctu.edu.vn
0977460904
Mã lớp 4: 1732A4 Trần Hồng Ca 2493 thca@ctu.edu.vn
0939824294
Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên
1 Khoa học môi trường Mã lớp 1: 1738A1 Trần Sỹ Nam 2262 tsnam@ctu.edu.vn
0919616382
Mã lớp 2: 1738A2 Trần Sỹ Nam 2262 tsnam@ctu.edu.vn
0919616382
2 Kỹ thuật môi trường Mã lớp 1: 1757A1 Nguyễn Văn Tuyến 2257 nvtuyen@ctu.edu.vn
0898002366
Mã lớp 2: 1757A2 Huỳnh Long Toản 1682 hltoan@ctu.edu.vn
0909811775
3 Kỹ thuật tài nguyên nước Mã lớp   : 17U2A1 Nguyễn Hồng Đức 2050 nhduc@ctu.edu.vn
0907891797
4 Lâm sinh Mã lớp   : 17V4A1 Nguyễn Thị Hồng Điệp 1289 nthdiep@ctu.edu.vn
0946150275
5 Quản lý đất đai Mã lớp 1: 1725A1 Trương Chí Quang 1561 tcquang@ctu.edu.vn
0939388153
Mã lớp 2: 1725A2 Trương Chí Quang 1561 tcquang@ctu.edu.vn
0939388153
6 Quản lý tài nguyên và môi trường Mã lớp 1: 17X7A1 Trương Hoàng Đan 1386 thdan@ctu.edu.vn
0982964989
Mã lớp 2: 17X7A2 Trương Hoàng Đan 1386 thdan@ctu.edu.vn
0982964989
Khoa Ngoại ngữ
1 Ngôn ngữ Anh Mã lớp 1: 17V1A1 Nguyễn Thị Phương Hồng 211 ntphong@ctu.edu.vn
02923839876
Mã lớp 2: 17V1A2 Nguyễn Thị Việt Anh 188 vietanh@ctu.edu.vn
0908673286
Mã lớp 3: 17V1A3 Lưu Bích Ngọc 2108 bichngoc@ctu.edu.vn
01207286696
Mã lớp 4: 17V1A4 Hồ Phương Thùy 207 hpthuy@ctu.edu.vn
0988390090
2 Ngôn ngữ Pháp Mã lớp 1: 17Z9A1 Nguyễn Thắng Cảnh 1614 ntcanh@ctu.edu.vn
0917235002
Mã lớp 2: 17Z9A2 Tăng Đinh Ngọc Thảo 1520 tdnthao@ctu.edu.vn
0919280445
3 SP. Tiếng Anh Mã lớp  : 17X1A1 Hồng Thị Thanh Trúc 2318 htttruc@ctu.edu.vn
0976998799
4 SP. Tiếng Pháp Mã lớp  : 17X2A1   Huỳnh Trung Vũ 1793 htvu@ctu.edu.vn
0918837679
Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng
1 Bảo vệ thực vật Mã lớp 1: 1773A1 Nguyễn Thị Thu Nga 2191 nttnga@ctu.edu.vn
0939001240
Mã lớp 2: 1773A2 Lê Thị Ngọc Xuân 2081 ltnxuan@ctu.edu.vn
0901040644
Mã lớp 3: 1773A3 Ngô Thành Trí 2415 nttri@ctu.edu.vn
0988968217
2 Chăn nuôi Mã lớp 1: 1712A1 Lâm Phước Thành 2772 phuocthanh@ctu.edu.vn
0975763555
Mã lớp 2: 1712A2 Hồ Thanh Thâm  2163 httham@ctu.edu.vn
0905185695
3 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Mã lớp   : 17X9A1 Mai Văn Trầm 929 mvtram@ctu.edu.vn
0913721751
4 Công nghệ sau thu hoạch Mã lớp 1: 17U5A1 Dương Thị Phượng Liên 342 dtplien@ctu.edu.vn
0918449822
Mã lớp 2: 17U5A2 Lâm Thị Việt Hà 2190 dtplien@ctu.edu.vn
0918449822
5 Công nghệ thực phẩm Mã lớp 1: 1708A1 Trần Thanh Trúc 351 tttruc@ctu.edu.vn
0909712070
Mã lớp 2: 1708A2 Phan Nguyễn Trang 2362 pntrang@ctu.edu.vn
0963838924
6 Khoa học cây trồng Mã lớp 1: 17X8A1 Nguyễn Bá Phú 334 nbphu@ctu.edu.vn
0972595065
Mã lớp 2: 17X8A2 Trần Sỹ Hiếu 2428 tshieu@ctu.edu.vn
0939467579
Mã lớp 3: 17X8A3 Nguyễn Lộc Hiền 317 nlhien@ctu.edu.vn
0902456064
7 Khoa học đất Mã lớp 1: 1772A1 Châu Thị Anh Thy 2418 ctathy@ctu.edu.vn
0939841484
8 Nông học Mã lớp 1: 1719A1 Lưu Thái Danh 1399 ltdanh@ctu.edu.vn
0931066222
Mã lớp 2: 1719A2 Trần Thị Thanh Thủy 291 tttthuy@ctu.edu.vn
01646890934
9 Sinh học ứng dụng Mã lớp   : 17V8A1 Nguyễn Văn Ây 2419 nvay@ctu.edu.vn
0919613001
10 Thú y Mã lớp 1: 1767A1 Trần Ngọc Bích 394 tnbich@ctu.edu.vn
0972100857
Mã lớp 2: 1767A2 Nguyễn Thị Bé Mười 2252 ntbmuoi@ctu.edu.vn
0909811676
Khoa Phát triển Nông thôn
1 Công nghệ thông tin Mã lớp   : 17V7A5 Nguyễn Tí Hon 2524 nthon@ctu.edu.vn
0969613636
2 Khuyến nông Mã lớp 1: 17U6A5 Nguyễn Văn Nay 2526 nvnay@ctu.edu.vn
0989781265
3 Kinh doanh nông nghiệp Mã lớp   : 17U7A5 Võ Hồng Tú 2443 vhtu@ctu.edu.vn
01222218852
4 Kinh tế nông nghiệp Mã lớp 1: 1723A5 Trần Thị Thúy Hằng 2510 tranthithuyhang@ctu.edu.vn
01693234140
5 Kỹ thuật công trình xây dựng Mã lớp   : 17T2A5 Nguyễn Hoàng Anh 2378 hoanganh@ctu.edu.vn
0919577004
6 Luật Mã lớp 1: 1732A5 Phạm Ngọc Nhàn 2291 pnnhan@ctu.edu.vn
0973831153
Mã lớp 2: 1732A6 Phạm Ngọc Nhàn 2291 pnnhan@ctu.edu.vn
0973831153
7 Ngôn ngữ Anh Mã lớp 1: 17V1A5 Đặng Vũ Kim Chi 2142 dvkchi@ctu.edu.vn
0919282174
Mã lớp 2: 17V1A6 Võ Hồng Dũng 2442 vhdung@ctu.edu.vn
0982533949
8 Nông học Mã lớp 1: 1719A5 Trần Nguyễn Hải Nam 2456 tnhnam@ctu.edu.vn
0907811554
Mã lớp 2: 1719A6 Trần Thanh Dũng 2511 thanhdung@ctu.edu.vn
0975321401
9 Nuôi trồng thủy sản Mã lớp 1: 1713A5 Lê Thị Phương Mai 2461 ltpmai@ctu.edu.vn
10 Quản trị kinh doanh Mã lớp 1: 1722A5 Nguyễn Duy Sang 2413 ndsang@ctu.edu.vn
0934052377
Mã lớp 2: 1722A6 Tô Công Tâm 2457 tctam@ctu.edu.vn
0982689777
11 Việt Nam học Mã lớp 1: 17W8A5 Nguyễn Thị Bạch Kim 2462 ntbkim@ctu.edu.vn
0906944334
Mã lớp 2: 17W8A6 Phạm Văn Trọng Tính 2478 pvttinh@ctu.edu.vn
0932991355
Khoa Sư phạm
1 Giáo dục tiểu học Mã lớp   : 17X3A1 Huỳnh Thái Lộc 2770 thailoc@ctu.edu.vn
01689284840
2 SP. Tin học Mã lớp   : 17U8A1 Bùi Lê Diễm 2208 bldiem@ctu.edu.vn
0918041289
3 Sư phạm Địa lý Mã lớp   : 1716A1 Huỳnh Hoang Khả 1609 hhkha@ctu.edu.vn
0986196391
4 Sư phạm Hóa học Mã lớp   : 1709A1 Hồ Hoàng Việt 2471 hhviet@ctu.edu.vn
0934056651
5 Sư phạm Lịch sử Mã lớp   : 1718A1 Nguyễn Thị Thùy Mỵ 2615 nttmy@ctu.edu.vn
6 Sư phạm Ngữ văn Mã lớp   : 1717A1 Hồ Thị Xuân Quỳnh 1083 htxquynh@ctu.edu.vn
0918663963
7 Sư phạm Sinh vật Mã lớp   : 1710A1 Trần Thị Anh Thư 1333 ttathu@ctu.edu.vn
0918998775
8 Sư phạm Toán học Mã lớp   : 1701A1 Nguyễn Thanh Hùng 2094 nthung@ctu.edu.vn
02923851243
9 Sư phạm Vật lý Mã lớp   : 1702A1 Đặng Minh Triết 2097 dmtriet@ctu.edu.vn
02923820051
Khoa Thủy sản
1 Bệnh học thủy sản Mã lớp 1: 1776A1 Trần Thị Mỹ Duyên 2519 ttmduyen@ctu.edu.vn
0918925505
Mã lớp 2: 1776A2 Nguyễn Ngọc Dung 2520 nndung@ctu.edu.vn
0917008996
2 Công nghệ chế biến thủy sản Mã lớp 1: 1782A1 Lê Thị Minh Thủy 2072 ltmthuy@ctu.edu.vn
0969062679
Mã lớp 2: 1782A2 Nguyễn Lê Anh Đào 2639 nladao@ctu.edu.vn
0988255929
3 Nuôi trồng thủy sản Mã lớp 1: 1713A1 Nguyễn Thị Kim Liên 1953 ntklien@ctu.edu.vn
0907872505
Mã lớp 2: 1713A2 Huỳnh Thanh Tới 2758 httoi@ctu.edu.vn
0936144272
4 Nuôi trồng thủy sản CT Tiên tiến Mã lớp 1: 1713T1 Lam Mỹ Lan 1392 lmlan@ctu.edu.vn
0918624221
5 Quản lý nguồn lợi thủy sản Mã lớp   : 17W5A1 Huỳnh Văn Hiền 2414 hvanhien@ctu.edu.vn
0919245708
Viện NC&PT Công nghệ Sinh học
1 Công nghệ sinh học Mã lớp 1: 1766A1 Trần Thị Thanh Khương 2773 tttkhuong@ctu.edu.vn
0901002285
Mã lớp 2: 1766A2 Nguyễn Phạm Anh Thi 2774 npathi@ctu.edu.vn
0918812287
Mã lớp 1: 1766T1 Đỗ Tấn Khang 2611 dtkhang@ctu.edu.vn
0919813035
Viện NCPT Đồng bằng SCL
1 Phát triển nông thôn Mã lớp 1: 17X5A1 Nguyễn Hồng Tín 2569 nhtin@ctu.edu.vn
0918181472
Mã lớp 2: 17X5A2 Võ Văn Tuấn 2726 vvtuan@ctu.edu.vn
0918366677
Khoa Dự bị dân tộc
1 Dự bị Tự nhiên Mã lớp 1: 1729TN01 Nguyễn Thanh Nhã Trúc 2676 nhatruc@ctu.edu.vn
0919904867
Mã lớp 1: 1729TN02 Lê Ngọc Lan 1759 ngoclan@ctu.edu.vn
0988644799
Mã lớp 1: 1729TN03 Sơn Chanh Đa 2247 scda@ctu.edu.vn
01233444124
2 Dự bị Xã hội Mã lớp 1: 1729XH01 Sơn Chanh Đa 2247 scda@ctu.edu.vn
01233444124
Mã lớp 2: 1729XH02 Lê Ngọc Lan 1759 ngoclan@ctu.edu.vn
0988644799

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

Lượt truy cập: 130438