STT

Ngành

Lớp TKB

1

Công nghệ sinh học (CTTT)

Mã lớp DA1766T1: Danh sách | Thời khóa biểu
Mã lớp DA1766T2: Danh sách | Thời khóa biểu

2

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

Mã lớp TN17V6F1 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F2 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F3 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

3

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

Mã lớp KT17W4F1: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp KT17W4F2: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp KT17W4F3: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp KT17W4F4: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F1 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F2 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F3 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

4

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Mã lớp DI17V7F1: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp DI17V7F2: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp DI17V7F3: Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F3 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

5

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

Mã lớp TN17V6F1 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F2 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Mã lớp TN17V6F3 (lớp ghép): Danh sách | Thời khóa biểu

Lưu ý: Lớp Tiếng Anh tăng cường bắt đầu học từ ngày 18/9/2017.

 

Cập nhật: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

Lượt truy cập: 125178